top of page

תנאי שימוש
באפליקציית "הקול בראש"

"Talk Your Mind" Application - Terms of Use

הקול בראש מברכים את בחירתכם להשתמש באפליקציה בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה. 

הקול בראש הינה אפליקציה המספקת להורים וקלינאיות תקשורת תכנים המסייעים לתמיכה וטיפול בילדים ("התכנים"). התכנים אשר מוצגים באפליקציה מסופקים לשם העבודה והתרגול עם הילדים. 

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין האפליקציה בנוגע לשימוש באפליקציה בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב. כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (״האפליקציה״). קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). 

1. כללי:

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. 

 2. השימוש באפליקציה כפוף להשגחת מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה. 

 3. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באפליקציה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האפליקציה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האפליקציה תהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

 4. האפליקציה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באפליקציה, והאחריות להתעדכן בשינויים חלה על המשתמש. 

 5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. השימוש באפליקציה

 1. השימוש באפליקציה הינו ללא עלות. יחד עם זאת, על מנת לקבל גישה לתכנים מסוימים יש לרכוש מנוי שנתי. 

 2. השימוש באפליקציה יתאפשר באמצעות פתיחת פרופיל משתמש באפליקציה. בעת הקמת הפרופיל, יתבקש המשתמש להזין את פרטיו, כגון שם מלא, מספר טלפון ועוד נתונים על עצמו לרבות עדכון תמונת פרופיל (נתון לשיקול דעת מנהלי האפליקציה). 

 3. מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם אי הזנת הפרטים והנתונים המבוקשים או מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע את השימוש בשירותי האפליקציה.  

 4. ככל ויינתנו סיסמא ושם משתמש לצורך פתיחת פרופיל ו/או לצורך שימוש באפליקציה, הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.

 5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, להשיב, או לשנות כל שם משתמש בו תבחר, במידה ונחליט ששם המשתמש אינו ראוי או מכל סיבה אחרת.

 6. האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות להלן המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 7. האפליקציה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאפליקציה ובכלל זה התחברות לאפליקציה דרך דואר אלקטרוני ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

3. רכישה באפליקציה

 1. על מנת לקבל גישה לתכנים נוספים יש לרכוש מנוי שנתי לאפליקציה ("המנוי"). הרכישה עבור המנוי  תתבצע באמצעות האפליקציה.

 2. המנוי יהיה תקף ל-12 חודשים מיום הרכישה ("תקופת המנוי"). לאחר סיום תקופת המנוי, ניתן לחדש את המנוי ל-12 חודשים נוספים. 

 3. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים באפליקציה ועשויים להשתנות מעת לעת. האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירותים המוצעים, ללא הודעה מוקדמת. 

 4. בעת רכישה באפליקציה, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האפליקציה רשאית לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הרכישה, והיא רשאית לבטל או להגביל את הרכישה בכל עת.

 5. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באפליקציה, האפליקציה תהיה רשאית להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והיא רשאית לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאפליקציה עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של האפליקציה. במידה והאפליקציה תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האפליקציה בכל ההוצאות שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

 6. רכישה באפליקציה כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באפליקציה.

4. חנויות האפליקציות

 1. האפליקציה ניתנת להורדה ללא עלות בחנויות האפליקציות Apple Store (אפל סטור), Google Play (גוגל פליי) (״חנויות האפליקציות״).

 2. התנאים הבאים נוגעים לשימוש באפליקציה שהורדה דרך חנויות האפליקציות: 

  1. רישיון השימוש באפליקציה מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.

  2. אחריות האפליקציה לתחזוקה ותמיכה באפליקציה תהיה כאמור בתקנון זה.

  3. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באפליקציה במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב.

  4. בעת שימוש באפליקציה, הנך מתחייב לעמוד בהוראות חנויות האפליקציות וצד שלישי.

  5. הנך מסכים ומאשר כי חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באפליקציה וכי לכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.  

 3. בנוסף להוראות תקנון זה יחולו הוראות תקנוני חנויות האפליקציות.

5. מדיניות ביטול מנוי

 1. בקשה לביטול מנוי יועברו באמצעות המשתמש על ידי שליחת הודעה לאפליקציה, בצירוף כל הפרטים.

 2. ביטול מנוי יתאפשר בטווח זמן של עד 14 ימים מיום רכישת המנוי, בהחזר כספי יחסי עבור התקופה בה ניתן השירות. לאחר 14 ימים המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

 3. ביטול יאושר לאחר קבלת הודעה בכתב מהאפליקציה המאשרת זאת.

 4. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את הרכישה.

 5. האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

6. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

 1. משתמש באפליקציה מצורף לרשימת הדיוור של האפליקציה, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע, עדכונים ודיוור שיתבצעו באמצעות האפליקציה.

 2. על משתמש באפליקציה כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

 3. בעת השארת פרטים באפליקציה יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באפליקציה.

 4. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באפליקציה, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל דיוור באמצעות האפליקציה. 

 5. האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האפליקציה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 6. שימוש באפליקציה ואישור לקבלת דיוור כוללים, בין היתר, קבלת דיוור, תוכן ומידע הנשלחים באמצעות האפליקציה. 

 7. אישור דיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

 8. מובהר כי באפשרות משתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות בקשה להסרת החשבון האישי מהאפליקציה. כל עוד לא הסיר עצמו המשתמש כאמור, רשאית האפליקציה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור כאמור.

 9. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.

 10. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

 11. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר לתוכן, למידע ולדיוור שיישלח אליו. מובהר כי בכל הנוגע לדיוור הנשלח בחסות צד שלישי, לאפליקציה אין כל התערבות בבחירת המידע, אמיתות התוכן וסדר הופעתו.

7. פעילות אסורה באפליקציה

 1. אינך רשאי להשתמש באפליקציה אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי האפליקציה באופן ספציפי.

 2. כמשתמש האפליקציה אתה מסכים שלא:

  1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאפליקציה כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאפליקציה;

  2. לעשות שימוש לא מורשה באפליקציה, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;

  3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האפליקציה, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

  4. להונות או להטעות את האפליקציה ו/או את משתמשיה, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות ו/או קודים של משתמשים;

  5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האפליקציה;

  6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

  7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;

  8. להשתמש באפליקציה בקוד שלא נרכש באתר, לרבות קוד פרוץ, גנוב, מועבר וכיו״ב;

  9. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;

  10. להשתמש במידע שהתקבל באפליקציה על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

  11. להשתמש באפליקציה כחלק מכל מאמץ להתחרות באפליקציה;

  12. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאפליקציה, אפשרות בה או יישום בה;

  13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

  14. להעתיק או להתאים את  קוד האפליקציה או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript, שפות native או קוד אחר;

  15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באפליקציה;

  16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה של האפליקציה;

  17. להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

 3. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה.

8. אחריות האפליקציה

 1. משתמשי האפליקציה מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש באפליקציה חלה על המשתמש בלבד.

 2. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש, ובמידה והוא קטין, על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה של הגולש ו/או של הוריו ו/או האפוטרופוס שלו. האפליקציה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים המתפרסמים באפליקציה יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האפליקציה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באפליקציה; (3) גישה לא מורשית לשרתי האפליקציה או גישה לא מורשית למידע אישי; (4) הפרעה בגישה לאפליקציה או מהאפליקציה; (5) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאפליקציה על ידי צד שלישי כלשהו.

 3. אין לראות במידע המופיע באפליקציה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות. האפליקציה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באפליקציה ו/או בקישורים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים ו/או מסופקים על ידי האפליקציה.

 4. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש ו/או על הוריו ו/או על האפוטרופוס שלו. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה.

 5. האפליקציה בכללותה, לרבות כל המידע המופיע בה, מוצעת לציבור כמות שהיא, ותהיה מדויקת ונכונה ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

 6. יובהר כי התכנים המוצגים באפליקציה הינם בגדר המלצה בלבד, אינם מהווים ייעוץ מקצועי או רשמי, ואינם מתאימים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה. התכנים המוצגים באפליקציה מהווים מידע כללי בלבד, לסיוע ולשימוש אישי של המשתמש. 

 7. המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שהתכנים הינם בגדר המלצה בלבד וכל פעולה שנעשית על פי המידע בתכנים באפליקציה והשימוש בו הינם על אחריות המשתמש בלבד, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האפליקציה ו/או מי מטעמה בגין השימוש בתכנים ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש ו/או אי השימוש במידע ובתכנים המוצגים באפליקציה.

 8. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה והאפליקציה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 9. למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה כלפי האפליקציה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים באפליקציה ו/או מהשימוש במערכת, אפילו אם האפליקציה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האפליקציה לא תהווה תחליף או תישא באחריות המשתמש ו/או מקבל השירות. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק שייגרם לו או לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במערכת ו/או בשירותי האפליקציה.

 10. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האפליקציה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

 11. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באפליקציה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.

 12. האפליקציה ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באפליקציה ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

9. שינויים באפליקציה, תקלות והפסקות שירות

 1. האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן באפליקציה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באפליקציה.

 2. האפליקציה לא תהיה אחראית כלפי משתמשי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירותיה.

 3. האפליקציה עושה מאמצים על מנת ששירותי האפליקציה יינתנו ללא הפרעות וכשלים, ובאופן רציף. אך, האפליקציה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים -  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האפליקציה או אצל מי מספקיה.

10. סיום

 1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האפליקציה שומרת על זכותה למנוע ממשתמשי הלקוח את השימוש באפליקציה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האפליקציה רשאית להפסיק את השימוש בה ו/או למחוק את חשבון של משתמש לקוח וכל תוכן או מידע שפרסם בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית למנוע שימוש ממשתמש לקוח, או לחסום גישתו אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם בעת הכניסה לאפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

  2. במקרה שנעשה שימוש באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  3. אם הופרו תנאי תקנון זה;

  4. אם נעשה שימוש באפליקציה במטרה להתחרות באפליקציה;

  5. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאפליקציה או להמשיך ולהשתמש באפליקציה בכל דרך שהיא.

 3. אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באפליקציה, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית.

11. קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האפליקציה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאפליקציה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האפליקציה.

 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האפליקציה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באפליקציה.

 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

12. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באפליקציה מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

13. שיפוי

 1. משתמש שיפר את ההוראות בתקנון זה ישפה את האפליקציה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם בעקבות הפרת התקנון - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. 

 2. בנוסף, ישפה המשתמש את האפליקציה, עובדיה, מנהליה  או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באפליקציה וכתוצאה מקישורים שביצע לאפליקציה או בגין: (1) השימוש באפליקציה; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני. 


14. סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 2. לבתי המשפט במחוז הצפון תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

15. צרו קשר

 1. האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: האשד 36, מטולה;

טלפון: 054-5410503;

או דוא"ל שכתובתו: NAOR.MELAMED@GMAIL.COM

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: דצמבר 2021

bottom of page